Mentzen

Oferta Publiczna sprzedaży akcji  Mentzen S.A.  prowadzona przez Fundację Rodzinną Mentzen w organizacji

Na niniejszej stronie zawarto informacje w związku z Ofertą Publiczną sprzedaży od 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) do 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda Mentzen S.A. z siedzibą w Toruniu prowadzonej przez Fundację Rodzinną Mentzen w organizacji. Podmiotem pośredniczącym w Ofercie Publicznej jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 Dokumenty  do pobrania

Memorandum Informacyjne

Suplement nr 1 do Memorandum Informacyjnego

Prezentacja inwestorska

Wykaz zmian nr 1 do Prezentacji Inwestorskiej Mentzen SA

Wykaz zmian nr 2 do Prezentacji Inwestorskiej Mentzen SA

Wykaz zmian nr 3 do Prezentacji Inwestorskiej Mentzen SA

Wykaz zmian nr 4 do Prezentacji Inwestorskiej Mentzen SA

Formularz wycofania zgody na nabycie akcji

Suplement nr 2 do Memorandum Informacyjnego

Suplement nr 3 do Memorandum Informacyjnego

Raport z oferty publicznej

 Oferujący 

Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji, która zaoferuje nie mniej niż 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz nie więcej niż 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Mentzen S.A. 

Nazwa Oferującego: Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji*
Kraj:
Polska
Siedziba:
Toruń
Adres:
ul.Grudziądzka 110-114 /101, 87-100 Toruń
REGON:
527620476
NIP:
9562390689
Telefon:
570 668 699
Poczta e-mail:
Data powstania Fundacji Rodzinnej Mentzen w organizacji:
19 stycznia 2024 roku
Data złożenia wniosku do rejestru fundacji rodzinnych o rejestrację:
19 lutego 2024 roku

*Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego powstaje fundacja rodzinna w organizacji. 

Fundacja rodzinna w organizacji zarządza we własnym imieniu posiadanym majątkiem i zapewnia jego ochronę, w szczególności nabywa prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciąga zobowiązania, pozywa i jest pozywana. 

Fundacja rodzinna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych staje się fundacją rodzinną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków fundacji rodzinnej w organizacji. Do fundacji rodzinnej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące fundacji rodzinnej. 

Na dzień udostępnienia niniejszych informacji, Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji nie została wpisana do rejestru fundacji rodzinnych.

 

 

Oferujący wskazuje, iż zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 326 z późn.zm; dalej: ustawa o fundacji rodzinnej): „(…) w przypadku gdy postanowienie sądu
rejestrowego odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, fundacja rodzinna w organizacji ulega rozwiązaniu”.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy w sytuacji wystąpienia ww. przesłanki, oraz w sytuacji, w której fundacja rodzinna w organizacji nie jest
w stanie niezwłocznie zaspokoić w pełni wierzytelności beneficjentów i osób trzecich, zarząd dokonuje jej likwidacji.

 

W przypadku, w którym postanowienie sądu w sprawie odmowy rejestracji fundacji stanie się prawomocne, fundacja rodzinna będzie ulegała
rozwiązaniu. W powyższym przypadku fundacja rodzinna może zostać rozwiązana:

1)  po przeprowadzeniu likwidacji (w przypadku, gdy fundacja rodzinna w organizacji nie będzie w stanie niezwłocznie zaspokoić w pełni wierzytelności beneficjentów i osób trzecich),

2)  bez przeprowadzenia likwidacji (w przypadku, gdy fundacja rodzinna w organizacji będzie w stanie niezwłocznie zaspokoić w pełni wierzytelności beneficjentów i osób trzecich).

Oferujący wskazuje, iż ewentualne uprawomocnienie się postanowienia sądu w sprawie odmowy rejestracji fundacji po zakończeniu Oferty Publicznej – nie wpłynie na skuteczność zbycia Akcji przez Oferującego na rzecz inwestorów.

 

W przypadku uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie odmowy rejestracji fundacji przed zakończeniem Oferty Publicznej – w zależności od wybranego sposobu rozwiązana fundacji rodzinnej – nie można wykluczyć zawieszenia lub odwołania Oferty Publicznej a także przeprowadzenia oferty publicznej w dotychczasowej formie.

W przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej w organizacji w ww. sposób, pozostały majątek fundacji rodzinnej w organizacji podlegać będzie zwrotowi na rzecz fundatora.

 Dane Spółki , której akcje są przedmiotem Oferty Publicznej

Nazwa Spółki / Emitenta:   Mentzen Spółka Akcyjna  
Kraj:
Polska
Siedziba:
Toruń
Adres:
ul.Grudziądzka 110-114 /101, 87-100 Toruń
Numer KRS:  
0001008036 
Oznaczenie Sądu:  
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:
523923895 
NIP:
5273032556 
Telefon:
570 668 699
Poczta e-mail:
Strona www Emitenta:
https://corporate.mentzen.pl

Harmonogram  oferty publicznej 

Harmonogram Oferty Publicznej Terminy
Publikacja Memorandum Informacyjnego
5 marca 2024 roku
Budowa księgi popytu (book-building) w ramach Transzy Dużych Inwestorów
w formie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Oferowane
6 marca 2024 roku godz. 10:00 –
14 marca 2024 roku godz. 17:00
Ustalenie Ostatecznej Ceny Sprzedaży i ustalenie liczby Akcji Oferowanych
w podziale na poszczególne transze
15 marca 2024 roku
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane i wpłat w Transzy Małych Inwestorów
18 marca 2024 roku godz. 10:00 –
28 marca 2024 roku godz. 17:00
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane i wpłat w Transzy Uzupełniającej
dla Transzy Dużych Inwestorów
18 marca 2024 roku godz. 10:00 –
4 kwietnia 2024 roku godz. 17:00
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane i wpłat w Transzy Uzupełniającej
dla Transzy Małych Inwestorów
29 marca 2024 roku godz. 10:00 –
4 kwietnia 2024 roku godz. 17:00
Przydział Akcji Oferowanych oraz podanie do publicznej wiadomości
wyników Oferty Publicznej
Do 5 kwietnia 2024 roku

Cena  sprzedaży 

Na podstawie decyzji Oferującego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest do sprzedaży od 150.000 do 350.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Mentzen S.A. z siedzibą w Toruniu („Akcje Oferowane”). Ostateczna cena sprzedaży Akcji Oferowanych zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu, trwającym w dniach 6-14 marca 2024 r., który będzie przeprowadzony za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC S.A. („DM INC”). Ostateczna cena sprzedaży Akcji Oferowanych wyniesie nie mniej niż 32,00 zł (trzydzieści dwa złote) („Cena Minimalna”) i nie więcej niż 36,00 zł (trzydzieści sześć złotych) („Cena Maksymalna”) za jedną Akcję Oferowaną. Ostateczna cena sprzedaży Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Oferującego i udostępniona do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne, w dniu 15 marca 2024 r.

Jak zapisać się na  Akcje Oferowane? 

Zapis na Akcje Oferowane może zostać złożony jedynie za pośrednictwem DM INC, wyłącznie przez osobę, która zawarła z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. W celu zawarcia z DM INC umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych należy założyć i aktywować Konto Inwestora na Platformie Ofert Publicznych DM INC dostępnej pod adresem https://platforma.dminc.pl lub skontaktować się z DM INC pod adresem [email protected]l.

Zapisy na Akcje Oferowane składane będą za pośrednictwem DM INC. Zapisy mogą być składane wielokrotnie, a do przydziału Akcji Oferowanych będzie brana pod uwagę suma wynikająca ze wszystkich prawidłowo złożonych i opłaconych przez danego Inwestora zapisów na Akcje Oferowane. Oferta Publiczna jest podzielona na dwie podstawowe transze tj. Transzę Dużych Inwestorów oraz Transzę Małych Inwestorów. W przypadkach wskazanych w Memorandum Informacyjnym, Oferta Publiczna będzie obejmowała także Transzę Uzupełniającą dla Transzy Dużych Inwestorów oraz Transzę Uzupełniającą dla Transzy Małych Inwestorów.

W Transzy Dużych Inwestorów zapisy składać mogą wyłącznie Inwestorzy zaproszeni przez Firmę Inwestycyjną lub Oferującego. Minimalna wartość zapisu w tej transzy to 50.000 zł.

Zapisy na akcje w ramach Transzy Małych Inwestorów przyjmowane będą przez Firmę Inwestycyjną za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych DM INC dostępnej pod adresem www.platforma.dminc.pl. Minimalna wartość zapisu w tej transzy to 5.000 zł.

 

Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale IV pkt. 11 Memorandum Informacyjnego z dnia 5 marca 2024 r.

Zapisy na akcje Mentzen S.A. dostępne na  Platformie DM INC 

Dlaczego  giełda? 

Dlaczego oferta?

 Kontakt 

Podmiot pośredniczący w Ofercie Publicznej

Dom Maklerski INC S.A.

Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 6

61-131 Poznań

e-mail: [email protected]

Wejdź na

Mentzen S.A. 

KRS 0001008036 
NIP 5273032556 

 

Amicus Business Park  
Grudziądzka 110-114/101  
87-100 Toruń 

 

Kontakt dla mediów: 
[email protected]