Mentzen

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób uczestniczących w spotkaniach inwestorskich

1. Jeżeli zgłosi Pani / Pan swój udział w spotkaniach inwestorskich w ramach przeprowadzanej oferty publicznej akcji serii A Mentzen S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: „Spotkania Inwestorskie”) to administratorami Pani / Pana danych osobowych będą:

a) Fundacja Rodzinna Mentzen w Organizacji z siedzibą w Toruniu,

b) Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 110-114/101, 87-100 Toruń,

c) Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań,

d) InnerValue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 54, 00-675 Warszawa,

w celu organizacji Spotkań Inwestorskich oraz umożliwienia Pani / Panu zapisu i uczestnictwa w tych wydarzeniach. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się poniżej.

 

2. W związku z zapisaniem się przez Panią/Pana na Spotkanie Inwestorskie dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi przez podmioty wskazane w pkt (1), zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). W związku z tym wskazane podmioty, w celu wykonania obowiązku nałożonego na współadministratorów danych osobowych, wspólnie uzgodniły warunki współadministrowania danymi osobowymi, w szczególności ustaliły odpowiednie role oraz zakresy odpowiedzialności za wypełnianie poszczególnych obowiązków w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych uczestników Spotkań Inwestorskich.

 

3. Podmioty wskazane w pkt (1), w ramach uzgodnień ustaliły, że do czynności objętych współadministrowaniem należy przetwarzanie danych osobowych uczestników Spotkań Inwestorskich w celu organizacji oraz umożliwienia zapisu i uczestnictwa w Spotkaniach Inwestorskich.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych przez współadministratorów jest ich prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu uczestnikom Spotkań Inwestorskich możliwości zarejestrowania się w wydarzeniu oraz uczestniczenia w nim.

 

5. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

 

6. Posiada Pani / Pan również prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Złożenie skutecznego sprzeciwu uniemożliwi jednak uczestniczenie w Spotkaniach Inwestorskich.

 

7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez współadministratorów.

 

8. Uczestnikowi Spotkań Inwestorskich przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu lub miejsca pracy Użytkownika lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Współadministratorzy, zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO, wyznaczają punkt kontaktowy, do którego Uczestnik może się zwracać z każdą sprawą związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez współadministratorów. Punktem kontaktowym jest InnerValue sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z punktem kontaktowym dla podmiotów danych jest możliwy pod adresem [email protected]. Niezależnie od powyższego uczestnik Spotkań Inwestorskich może dochodzić swoich praw wynikających z RODO zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO wobec którejkolwiek ze stron wspólnie odpowiedzialnej za czynność przetwarzania danych osobowych objętą współadministrowaniem, tj. wobec któregokolwiek z podmiotów wskazanych w pkt (1) niniejszej informacji.